Forretningsvilkår

Bilag

BANKOPLYSNINGER
Sparekassen Kronjylland  klientkonto nr. 6186 0015518030.

FORRETNINGSBETINGELSER
Forretningsbetingelser for
Palsgaard Møgelvang Johannsen Advokatpartnerselskab
maj 2020

Medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Palsgaard Møgelvang Johannsen Advokatpartnerselskab og klienten, er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver sag, som advokatfirmaet efter klientens anmodning påtager sig at yde bistand i.

Alle advokatfirmaets advokater har advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet. Advokatfirmaet og de enkelte advokater er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, herunder bl.a. tilsyn med at advokatfirmaet og de enkelte advokater overholder de regler, der gælder for advokatbranchen, herunder reglerne om god advokatskik. Oplysninger om Advokatsamfundet, herunder kontaktoplysninger, findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Klager over advokaters salær og/eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet. Oplysninger om Advokatnævnet, herunder kontaktoplysninger, findes på Advokatnævnets hjemmeside.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

ANSVARSFRASKRIVELSE OG FORSIKRING

Advokatfirmaet er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og er ansvarsforsikret i DAHLBERG Forsikringsselskab. Hver advokat er ansvarsforsikret for kr. 2.500.000. Derudover er der en overdækning på kr. 10.000.000, således at der er forsikringsdækning for kr. 12.500.000.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvaret for den leverede rådgivning er dog for såvel advokatfirmaet som dets partnere og medarbejdere begrænset til et beløb på maksimalt kr. 12.500.000 pr. opgave. Det samlede erstatningsbeløb, som én klient er berettiget til at modtage i anledning af krav, som klienten rejser i ét kalenderår, kan ikke overstige kr. 12.500.000.

Hvor advokatfirmaet yder bistand til flere klienter med fælles eller sammenlignelige interesser i en sammenhængende opgave, anses denne bistand som ydet i samme opgave, således at advokatfirmaets erstatningsansvar over for samtlige klienter i anledning af samtlige mulige erstatningskrav i forbindelse med opgaven er begrænset til et beløb på maksimalt kr. 15.000.000 i alt. Advokatfirmaet samt dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v.

Advokatfirmaet samt dets partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som advokatfirmaet har henvist klienten til, ligesom advokatfirmaet samt dets partnere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, hvortil advokatfirmaet efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning.

HONORAR

Honoraret for vores rådgivning og anden juridisk bistand fastsættes som udgangspunkt med baggrund i følgende faktorer: Den konkrete udførte opgave, dens størrelse og kompleksitet, herunder dens eventuelle hastende karakter, det med opgaven forbundne ansvar, det anvendte tidsforbrug, omfanget af påkrævet specialviden samt det opnåede resultat. Aftale om betaling af honorar alene baseret på tidsforbrug eller som fastprisaftale kan også indgås. Sagsrelaterede omkostninger betales af klienten udover honoraret.

Der tages i hver enkelt sag stilling til, hvad salærtaksten skal fastsættes til. Dette sker i overensstemmelse med sagens omfang og kompleksitet.

INTERESSEKONFLIKT

Ved modtagelsen af en sag undersøger vi, om der foreligger en interessekonflikt. Såfremt det konstateres, at der foreligger en interessekonflikt, påtager vi os ikke sagen og henviser gerne til et andet advokatfirma.

TAVSHEDSPLIGT OG FORTROLIGHED

Samtlige medarbejdere hos os er underlagt tavshedspligt. Vi behandler samtlige oplysninger med fortrolighed. Eventuelle oplysninger bliver opbevaret efter de advokatetiske regler og i henhold til lov om hvidvask og terrorlovgivning.  

DEPOSITUM

Medmindre andet aftales opkræver advokatfirmaet et depositum. Dette vil højest udgøre, hvad der efter et forsigtigt skøn svarer til det endelige honorar i sagen. Det vil således ofte udgøre et mindre beløb end det endelige honorar. Sagens behandling igangsættes normalt først, når depositum er indbetalt. Depositum behandles og forrentes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler om betroede midler.

VÆRNETING OG LOVVALG

Medmindre andet er aftalt, er vores rådgivning altid underlagt og ydet i henhold til dansk lovgivning. Alle tvister i anledning af advokatfirmaets rådgivning, herunder tvister vedrørende fortolkningen af disse forretningsbetingelser, er underlagt dansk ret. Værneting efter gældende værnetingsregler.  

AFREGNING

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.