top of page

Konkursrådet foreslår ændringer i rekonstruktionsreglerne som følge af covid-19

Covid-19 har sat sine spor på dansk erhvervsliv og mange virksomheder oplever betydelige økonomiske vanskeligheder. Konkursrådet har derfor den 3. juli 2020 afgivet en udtalelse om ændringer af rekonstruktionsreglerne, med henblik på at gøre rekonstruktionsreglerne mere smidige og mindre omkostningskrævende. Vi hos Palsgaard Møgelvang Johannsen Advokater giver her et overblik over de foreslåede ændringer og følger lovarbejdet tæt.

Formålet med rekonstruktionsreglerne er at skabe mulighed for at videreføre en virksomhed, der er levedygtig, når der ses bort fra virksomhedens aktuelle økonomiske vanskeligheder.

Det væsentligste forslag til ændring er at indføre en time-out-periode, der får karakter af en forebyggende rekonstruktionsbehandling.

4-8 uger kontrolleret time-out

Time-out-perioden vil være en periode på 4-8 uger, inden der vedtages en rekonstruktionsplan, hvor virksomheden og rekonstruktøren får mulighed for at sondere mulighederne for at opnå en rekonstruktion.

Den kontrollerede time-out-periode medfører dermed, at fremsættelse af rekonstruktionsplanen, der efter de nugældende regler skal ske inden 4 uger, kan udsættes yderligere 4 uger uden nærmere begrundelse på rekonstruktørens begæring.

Formålet hermed er at give den nødlidende virksomhed tilstrækkelig tid til at udarbejde en holdbar rekonstruktionsplan.

Beskikkelse af regnskabskyndig tillidsmand

Efter de nugældende regler, skal der beskikkes en regnskabskyndig tillidsmand allerede ved indgivelsen af begæringen om rekonstruktion.

Hæftelsen for omkostningerne til en regnskabskyndig tillidsmand er imidlertid ofte årsag til, at rekonstruktion ikke indledes, navnlig for mindre virksomheder.

Konkursrådet foreslår derfor, at det gøres valgfrit for skyldneren, om der skal beskikkes en regnskabskyndig tillidsmand allerede ved indledningen af rekonstruktionsbehandlingen. Det er derefter op til rekonstruktøren eller kreditorerne at anmode skifteretten om beskikkelse af en regnskabskyndig tillidsmand på mødet om afstemning om rekonstruktionsplanen efter 4 uger (eller senere).

Retsvirkning af en fejlslagen rekonstruktion

En skyldnerens bo tages efter de nugældende regler automatisk under konkursbehandling, såfremt rekonstruktionsbehandlingen ikke gennemføres eller ophører, uanset årsag.

Konkursrådet foreslår, at reglerne ændres således, at der ikke automatisk afsiges konkursdekret. I den forbindelse foreslås det, at hensynet til skyldneres kreditorer imødekommes ved, at kreditorerne informeres om ophøret af rekonstruktionsbehandlingen, således at kreditorerne har mulighed for at indgive begæring om konkurs og bevare den oprindelige fristdag.

Endelig foreslår Konkursrådet, at sikkerhedsstillelse for omkostningerne ved konkursbehandlingen ophæves, således at skyldneren ikke ved rekonstruktionens indledning skal stille sikkerhed for omkostningerne til konkursbehandling efter KL § 27, stk. 1. Konkursrådet foreslår altså, at det i stedet er staten, der må hæfte for sikkerhedsstillelsen for omkostningerne ved konkursbehandling, såfremt rekonstruktionen mislykkes.

Lønmodtagernes Garantifond hæfter for medarbejderforpligtelser allerede fra indledningen af rekonstruktionsbehandlingen

Konkursrådet anbefaler, at rekonstruktionsbehandling fremover bør være udbetalingsgrund efter lov om Lønmodtagernes Garantifond. Dette medfører, at lønmodtagere kan modtage dækning fra Lønmodtagernes Garantifond, allerede ved indledningen af rekonstruktionsbehandlingen.

Denne ændring vil medføre, at en erhververs retstilling ved en overdragelse fra en virksomhed i rekonstruktion sidestilles med en erhververs retsstilling ved en overdragelse fra et konkursbo. Erhververen hæfter således alene for forpligtelserne overfor medarbejderne for perioden efter indledningen af rekonstruktionsbehandlingen. Lønmodtagernes Garantifond vil hæfte for medarbejderforpligtelserne indtil dette tidspunkt.

Ikke automatisk frysning af virksomhedspant

Efter de nugældende regler fryses et virksomhedspant, der er stiftet inden indledning af en rekonstruktionsbehandling, allerede ved indledning af rekonstruktionsbehandlingen. Herefter kan der ikke udskilles aktiver som følge af regelmæssig drift, ligesom pantet ikke kan omfatte nye aktiver.

Konkursrådet foreslår, at den ufravigelige frysning af virksomhedspantet skal ophøre, hvorefter virksomheden og virksomhedspanthaveren selv skal kunne beslutte, hvorvidt virksomhedspantet skal fryse.

Træk på vores ekspertise

Palsgaard Møgelvang Johannsen Advokater følger lovarbejdet og implementeringen af rekonstruktionsreglerne og står klar med et stærkt team til at rådgive din virksomhed om alt, hvad du behøver at vide om rekonstruktion og insolvens.

Kontakt advokat Lars Møgelvang Hansen på lmh@pmjlaw.dk eller tlf. 22 44 27 17, hvis du har generelle spørgsmål eller ønsker konkret rådgivning.

bottom of page